Home of

Welcome to

Texas Thunder Track Club

Thunder Alumni 2015

Nathan Williams

Texas Tech University, Lubbock, Texas


Emmanuel Rivera

ACC, Austin, Texasa


Ruben Paquien

Northwestern State University

Denton, Texas


Justin Salazar

University of Houston, Houston, Texas