Home of

Thunder Alumni 2015

Welcome to

Texas Thunder Track Club

Nathan Williams

Texas Tech University, Lubbock, Texas


Emmanuel Rivera

ACC, Austin, Texasa


Ruben Paquien

Northwestern State University

Denton, Texas


Justin Salazar

University of Houston, Houston, Texas